ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

В този под-форум на вашите въпроси ще отговарят събедни изпълнители, адвокати и консултанти, които са специалисти в търговете и публичните продажби на недвижими имоти.

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот kupuvach на 03 Апр 2009 09:20

Здравейте, jores!

Благодаря за отговорите. Интервюто с ЧСИ Ренета Милчева го бях чела. Но ето случаят, който ме вълнува:
Собственик на имот с ипотека на 100 % от стойността му /при покупката през 2006 г. / към банка е осъден от фирма - партньор на ЕТ с титуляр собственикът на имота - за задължение доста по-малко от стойността на имота или по-точно от размера на банковия кредит / стойността на имота кой ли може да знае каква е в този момент :) / Фирмата-кредитор е получила изпълнителен лист още през 2007 г. и вече се е провеждала публична продан, която е била прекратена, но не знам защо. Сега се провежда втора публична продан. Опасявам се, че длъжникът може да обжалва, защото му е единствено жилище, а банката, която май не е уведомена за публичната продан, може да обжалва по други причини / поради обявената цена ще получи само 1/3 от дължимата сума, а може досега длъжникът да е плащал изрядно вноските /. В случай, че някой от тях спечели обжалването, на спечелилият купувач ще му върнат ли парите? Дано съм се изразила ясно. Благодаря.
kupuvach
 

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот sacho на 03 Апр 2009 10:21

може ли след няколко поредни търга на имот при които не се явява купувач ,и имота се възлага на кредитора ,но той не може да плати имотът да се върне обратно при длъжника освободен от всякакви тежести
sacho
 

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот jores на 03 Апр 2009 10:32

Според мен може да имате опасения единствено ако дълга към юридическото лице не е обезпечен с ипотека а произтича от друг вид взаимоотношения /съда издал изпълнителният лист трябва да има основание за издаването му/. След, като един път е спирана проданта нещата трябва да са изчистени - разберете какви са били причините за спирането. Съдебния изпълнител провеждащ проданта е длъжен да присъедини банката /ипотекарен кредитор/ към изпълнителното дело. Първо се покрива вземането на първата по ред ипотека и ако остане някаква сума се разпределя към следващите по ред на номерата. Вижте изпълнителното дело и удостоверението за тежести приложено в него. Направете си справка в служба по вписванията за да сте сигурна, че това което виждате в делото отговаря на действителността. Разговаряйте със СИ, банката, другия кредитор и собственика на имота така ще си изясните нагласите на заинтересованите.
Няма опасност да загубите парите си. В случай, че продажбата се реализира и закупите имота, парите не се ртазпределят докато не минат сроковете за обжалване. Това ви гарантира, че при неблагоприатно развитие на обстоятелствата няма да ви се наложи да събирате даденото от банката и другият кредитор. Не трябва да се притеснявате и ако платената цена за имота не стигне за покриване на всички дългове, това не е ваш проблем.
Естествено рискувате да не може да изпозвате парите си докато не приключи процедурата, ако риска от това ви се струва голям бъдете по - умерена в наддаването :) .
Успех
jores
 
Мнения: 90
Регистриран на: 18 Мар 2009 22:23

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот jores на 03 Апр 2009 10:36

Глава четиридесет и първа.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪБРАНИТЕ СУМИ
Присъединяване на кредитори

Чл. 456. (1) През всяко време на изпълнението, докато разпределението не е изготвено, в производството могат да се присъединят и други кредитори на същия длъжник.

(2) Присъединяването по ал. 1 става с писмена молба, към която кредиторът прилага изпълнителния си лист или удостоверение от съдебния изпълнител, че листът е приложен към друго изпълнително дело.

(3) Удостоверението съдържа указание за неудовлетворения остатък от вземането, включващ главница, лихви и разноски, и деня, към който е определен остатъкът. В този случай сумите по разпределението се превеждат по сметката на съдебния изпълнител, издал удостоверението, който отбелязва погасяването върху изпълнителния лист.


Последици от присъединяването

Чл. 457. (1) Присъединилият се взискател има същите права в изпълнителното производство, каквито има първоначалният взискател.

(2) Извършените до присъединяването изпълнителни действия ползват и присъединилия се взискател.

(3) Съобщенията и призоваванията се извършват само до първоначалния взискател.

(4) При иск или жалба от трето лице срещу изпълнителните действия като страна се призовава първоначалният взискател. Присъединените взискатели могат да встъпят в делото като другари. Издаденото решение има сила и спрямо тях, макар и да не са встъпили в делото.


Присъединяване на държавата

Чл. 458. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение до Националната агенция за приходите за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение.


Присъединяване на кредитор с обезпечен иск

Чл. 459. (1) Кредиторът, в полза на който е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана, се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Припадащата се на обезпечения кредитор сума се запазва по сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи изпълнителен лист. Тази сума се разпределя между останалите взискатели или се връща на длъжника, ако обезпечението бъде отменено.

(2) Алинея 1 се прилага и за ипотекарния и заложния кредитор, както и за кредитора с право на задържане.


Разпределение

Чл. 460. Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.
jores
 
Мнения: 90
Регистриран на: 18 Мар 2009 22:23

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот jores на 03 Апр 2009 10:43

може ли след няколко поредни търга на имот при които не се явява купувач ,и имота се възлага на кредитора ,но той не може да плати имотът да се върне обратно при длъжника освободен от всякакви тежести


Нова продан

Чл. 494. (1) Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или ако купувачът не е внесъл цената и имотът не е бил възложен по реда на чл. 493, т. 2, взискателят има право в едноседмичен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан.

(2) Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 80 на сто от началната цена по първата продан. Ако и при тази продан имотът не бъде продаден и в едноседмичен срок не бъде поискано определянето на нова начална цена, имотът се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава по искане на съдебния изпълнител.
jores
 
Мнения: 90
Регистриран на: 18 Мар 2009 22:23

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот jores на 03 Апр 2009 10:50

може ли след няколко поредни търга на имот при които не се явява купувач ,и имота се възлага на кредитора ,но той не може да плати имотът да се върне обратно при длъжника освободен от всякакви тежести

Нещо, като безплатен обяд няма. Ако не внесе цената взискателя - кредитора губи /не винаги/ задатъка.
Ако дълга е 100 000лв. имота е с начална цена 200 000лв. взискателя участва в проданта и иска имота да му бъде възложен то той трябва да доплати 100 000лв. В случай, че не го направи според мен се третира, като наддавач не внесъл цената.
jores
 
Мнения: 90
Регистриран на: 18 Мар 2009 22:23

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот jores на 03 Апр 2009 10:54

Текстовете от ГПК касаещи въпроса:

Наддавателни предложения

Чл. 489. (1) За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.

(2) Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

(3) Взискателят не внася задатък по всяко предложение, ако вземането му надвишава размера на сумата от необходимите задатъци според броя на подадените наддавателни предложения.

---------------------------------------------------------------------------

Изплащане на цената от взискател

Чл. 495. Взискателят, обявен за купувач на имот, е длъжен в едноседмичен срок от разпределението да внесе сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други взискатели. Ако не внесе тази сума, той отговаря за вредите и за разноските по проданта, а за имота се прилага чл. 494, ал. 2.
jores
 
Мнения: 90
Регистриран на: 18 Мар 2009 22:23

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот kupuvach на 03 Апр 2009 12:04

Благодаря за отговорите.
Само банката е ипотекарен кредитор. Взискателят по делото не е. Какви са сроковете за обжалване и съответно за вземане на решение от съда по тях.
kupuvach
 

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот jores на 03 Апр 2009 12:56

Разглеждане на жалбите

Чл. 437. (1) Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица.

(2) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.

(3) Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и представените от страните доказателства.

(4) Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок :?: от постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване.

При жалба, нещата може да минат в посочения срок може и да не минат.
jores
 
Мнения: 90
Регистриран на: 18 Мар 2009 22:23

Re: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ

Мнениеот kupuvach на 06 Апр 2009 12:52

Здравейте отново!
Вярно ли е, че ако банката, която единствено е ипотекарен кредитор, не е взискател и не желае да оттегли ипотеката върху имота, купувачът рискува ипотеката да остане и ако длъжникът не плаща, имотът отново да излезе на публична продан? Благодаря
kupuvach
 

ПредишнаСледваща

Назад към Консултирай се със специалисти

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron

© 2009-2012 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.