rss

Targ.bg SERVICE


С развитието на цифровите технологии и интернет средата, начина на промотиране и продажба на стоки и услуги изисква коренна промяна в подхода за да постигнете оптимална реализация на вашите търговски сделки.

Полатформата targ.bg, предоставя на настоящите и бъдещите си потребители целева аудитория и оптимална среда за покупко-продажба.
 
Възможност за професинален и отговорен подход към вашите търговски намерения можете да откриете в най-новите функции на платформата:

1. 360" виртуални турове
2. Видео презентации
3. Прилагане на документи pdf; таблични файлове; текстови файлове
4. Административни панели за управление на процесите с много фунционалности
5. Google street view
6. 24/7 асистент
7. Инструменти за организиране на различни подходи за продажба търгове + пряко договаряне
8. Икономически активна аудитория
9. Триезични версии БГ - EN - RU
10. Ежедневен бюлетин до над 6 000 абоната
 
Мениджмънта на компанията разработи комплексни целеви услуги, свързани с професионалното представяне на обекти, предмет на продажба.
 
 
За да бъде възприето по възможно най-добрия начин, вашето послание трябва да бъде съобразено с редица маркетингови правила.

До сега основна функция на масовите портали за обявяване на търговски предложения бе публикуване на текст, снимков материал и местоположение на обекта.
 

“Професинално представяне” създава предпоставки за образуване на висока добавена стойност към настоящите възможности за обявяване на търговски послания в онлайн среда, чрез технологични визуализации съчетаващи звук, образ и текст.

Икономическите експерти от екипа ни могат да структурират вашето послание по адекватен начин, като изведат и финансови данни, от които се интересува всеки потенциален инвеститор.

“Професинално представяне” надхвърля представите за постигане на ефективна комуникация при осъществяване на търговски сделки, чрез обективни, атрактивни и ефективни онлайн маркетингови инструменти.

Платформата създава условия за концентрация на голямо количество икономически активни субекти, чрез структуриарана информация и обективна визулаизация, като крайният ефект е възприемането им в дълбочина от адресата.Екипът ни се състои от експерти в следните направления:

  •        ИМОТИ
  •               ПРАВО
  •                      ПРОДАЖБИ
  •                                МАРКЕТИНГ
  •                                           ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  •                                                          ФОТОГРАФИЯ
  •                                                                       ВИДЕО

 

Как изгледжадат нещата при нас (Линкове)

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.