rss

Неравноправни клаузи при 95% от банките! Държавата ги крие!

Автор: Facebook
 • Дата: 13.08.2013
 • Автор: targ.bg
 • Източник: targ.bg
 • Показвания: 2223

Комисия за защита на... банките?

Мълчалив отказ

Поредно доказателство за скрити договорки между властта и банковия сектор, е отказът на председателя на КЗП Веселин Златев да спазва разпоредбите на закона за достъп до обществена информация.

Искането за достъп до информация с висока обществена значимост е отправено до КЗП от Маринела Ашикова, която е поискала наименованията на дватесет и четирите банки от общо двадесет и пет, чиито договори съдържат неравноправни клаузи. Маринела получава мълчалив отказ. За нас е интересно защо такава информация, получена след анализ от КЗП и осъществена с парите на данъкоплатците, представлява тайна.

Маринела и други граждани, пострадали от банковия произвол

са обединили усилията си в обща кауза във Facebook. Те не се задоволяват от „отговора“ на КЗП и завеждат жалба до "Административен съд - София град". Решението на съда излиза на 26.07.2013 г. и недвусмислено защитава обществения интерес.*

Банките си "имат" институции!

Мълчаливият отказ за достъп до обществено значима информация на новия шеф на КЗП, следва изцяло подвластната и съмнителна линия на поведение на държавните институции спрямо банките.  На 21 юни 2010 под ръководството на Дамян Лазаров, КЗП излиза с решение за завеждане на колективен съдебен иск срещу Уникредит Булбанк, като основание са посочени жалби на потребители, които комисията намира за основателни. В крайна сметка колективен иск не се завежда, но за сметка на това, в този период Дамян Лазаров е влезнал в договорни отношения по кредит с „Уникредит Булбанк“ - 349 000 € ипотечен кредит и овърдрафт в рамер на 156 000 €, като за обезпечение е предоставен имот, собственост на Лазаров, с данъчна оценка 100 195 лв., или седем пъти по-ниско обезпечение от стойността на кредита.

По-късно с решение от 26.01.2012 в институционално банковата завера се включва друга държавна комисия - тази за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ). Предвид финансовите и властови интереси, за нас не е учудващо, че КПУКИ не намира никакъв конфликт в действията на КЗП и връзката с получения кредит от фирмата на дъщерите на Лазаров, по който е предоставено обезпечението. Мотивите са следните:
 “. . . анализ на събраните доказателства е показал, че такъв иск не би бил в полза на кредитопорлучателите, понеже не са установени реални ползи, които такъв иск би донесъл за тях".
Към днешна дата твърдение, като това че кредитополучателите нямат "реални ползи" от иска, изглеждат смехотворно поради факта, че точно към тази банкова институция има публично достъпна информация за влезли в сила осъдителни решения  за неравноправни клаузи.
Цялата хронология по случая можете да проследите в статията на Дневник.
 
Малките хора

Да се върнем към малката победа на малките хора, 

които нямат право на достъп до аналитичната информация, синтезирана от КЗП. Единственото право, което им е оставено, е да плащат за съществуването на пробити ведомства от типа на КЗП и КПУКИ.

След, като  изтече срока за обжалване на съдебното решение, очакваме да разберем както кои банки работят с неравноправни клаузи, така и коя е единствената банка, която третира потребителите си като равнопоставени страни. Информацията е базирана върху анализ на общите условия на банковите договори направен от КЗП, от който става ясно, че 24 от общо 25 банки, предоставящи кредитни услуги в страната, терират клиентите си като неравни с тях. Най-масовото нарушение от глезеника на държавата, е едностранно вдигане на лихвите по вече сключени договори за кредит. Другите основни нарушения са:
незаконен лихвен процент при просрочие;
некоректни условия за предсрочна изискуемост на кредит;
искане на допълнително обезпечение за отпуснатата сума след вземането на кредита;
едностранна промяна на договорите от банката без заложени в тях конкретни условия, при които е допустимо това да се случва.

Подорбно с изложените данни от анализа на КЗП можете да се запознаете от статията на Offnews.bg по темата.

Още по темата:

"Кой ще плати цената на кризата"

"Чл. 417, т. 2 от ГПК позволява банките да ограбват законно българския народ"


*
"АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав,
в публично заседание на 21.05.2013 г. в следния състав:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Николова
при участието на секретаря Александра Ковачева,
като разгледа дело номер 341 по описа за 2013 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:
.........................................
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ по жалба на М. И. П. – А. мълчалив отказ на Председателя на Комисия за защита на потребителите по Заявление вх. № Ц-03-8834/29.11.2012г.
ИЗПРАЩА преписката на Председателя на Комисия за защита на потребителите за произнасяне по подаденото от М. И. П. – А. Заявление вх. № Ц-03-8834/29.11.2012г. в 14-дневен срок от получаване на преписката." http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/C141B96BFCE5434FC2257BB7004CFEEA/$FILE/temp4148470797453708E918DE0B297603C2257BB700432CC9.pdf

 • Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  • Любомир Христов е предложен за управител на БНБ. В разгара на кризата с КТБ, негови бяха думите „Проблемът днес не е КТБ, а БНБ"
 • Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  • Самият УС снема от себе си отговорността за реализираните продажби, като не изисква изрично квесторите да се отчитат за действията си или да искат съгласие за всяка конкретна сделка. Резултатът би бил драстично изкуствено обезценяване на активите на „КТБ“ АД и „КАБ“ ЕАД, и продажбата им на безценица – без дори да е открито производство по несъстоятелност.
 • КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  • Искров не иска надзорен комитет от експерти да провери банката
 • Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  • Писмото си Цветан Василев завъшва така: „Що се отнася до институциите, които съдействаха и бездействаха, за да се случи всичко това – с тях ще си говорим в съда."
 • БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  • Липсват документи, изтеглени са огромни суми в брой непосредствено преди затварянето на трезора. Не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си.
 • Уилям Блек за измамите в банковата система

  Уилям Блек за измамите в банковата система

  • ...Те (белите якички) следват и конкретна стратегия във финансите, защото тяхното оръжие там е счетоводството. Има рецепта за измама в счетоводния контрол и как тя да се случва. Ние открихме тази рецепта по доста странен начин ...
 • БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  • БНБ променя нормативен акт (Наредба №6 на БНБ), водещ до предоставяне на по-ниско бързо ликвидно обезпечение от страна на банки, нуждаещи се от ликвидност.
 • 3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  • Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства, съобщиха от Европейската комисия тази сутрин.
 • Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  • Днес на консултативния съвет при президента политиците се разбраха. В интернет видях следния коментар по случая
 • БНБ не издържа стрес теста

  БНБ не издържа стрес теста

  • Обществото, чрез избранниците си, трябва да изиска БНБ да застане на висотата на централна банка, отговаряща за стабилността на банковата система като незабавно публикува резултатите от последните стрес тестове, метододиката на извършването им и мерките, които е предписала на уязвими банки.

   Ако БНБ не направи това, ще трябва да се осланяме на думата на нейния управител, която днес, на 23 юни 2014 г., струва колкото капитала на Цветан Василев в КТБ.

Вход

Коментари

Facebook дискусия

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.