rss

Комисия за защита на банките от потребителите!

 • Дата: 14.08.2013
 • Автор: targ.bg
 • Източник: targ.bg
 • Показвания: 2302

Ето и данните, които предизвикаха в нас нещо повече от възмущение!

В статията ни от 13.08.2013 г. със заглавие „Неравноправни клаузи при 95% от банките! Държавата ги крие!“ подробно проследихме връзките и безрезервната лоялонст към банковия сектор от страна на Държавата (в лицето на Комисия за защита на потребителите и Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси) – все за сметка на потребителите, българското общество и бизнеса като цяло.

В статията на www.Advocati.org със заглавие „Чл. 417, т. 2 от ГПК позволява банките да ограбват законно българския народ“ (която публикувахме на 08.08.2013 г.) недвусмуслено е очертано престъпното създаване и третиране на закона (Гражданския процесуален кодекс Чл. 417, т. 2) в полза единствено на държавните институции, общините и... банките.

Днес с удивление установяваме, че председателят на Комисия за защите на потребителите (КЗП), очевидно въоръжен с огромна доза наглост, е обжалвал Решение №5260 от 26.07.2013 г. на 32 съдебен състав при Софийския административен съд (САС), което задължава КЗП да огласи 24-те (от общо 25) банкови институции в България, в чиито договори с общи условия са открити неаравноправни клаузи в ущърб на потребителите.

След запитване на www.OffNews.bg за мотива цитираното съдебно решение да бъде обжалвано от КЗП (институцията, която уж би трябвало да защитава потребителските права на гражданите), председателят на КЗП Веселин Златев отговаря следното:

„Ние нямаме съгласие от банките те да бъдат оповестени. А законът забранява обществена информация, свързана с търговски интереси, да бъде оповестявана, ако няма съгласие. Единственото допустимо изключение според Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) е за случаите, в които държавните интереси налагат това. Държавните интереси могат да бъдат свързани с разкриване на корупционни схеми или с прекомерна употреба на държавна власт.“

Очевидно председателят на КЗП Веселин Златев пропуска в цитираното изявление чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ: „Информацията (...), която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; очевидно той пропуска и чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ (Основания за отказ от предоставяне на достъп), според която „основание за отказ (...) е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес. Ако председателят Златев не знае какво означава „надделяващ обществен интерес“, прилагаме дефинициите на §1, т. 5, б.б. „а“-„г“ и т. 6 от Допълнителните разпоредби към ЗДОИ: т. 5. „Не представляват „производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите (в случая – на 24-те некоректни банки – бел. www.Advocati.bg), но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя [информацията]: (...) а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии; б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите (...) относно вземаните от тях решения (например относно начина, по който формират и променят лихвите по кредитите – бел. www.Advocati.org); в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите (...); г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, (...) или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица“ (например престъпното по своята същност бездействие на държавни органи, които са длъжни да защитават потребителите от некоректни практики). Т. 6. „Надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите (...).

Исканата от КЗП информация за 24-те некоректни спрямо потребителите банки разкрива корупция и злоупотреба с власт вътре в самата КЗП, като се вземе предвид Законът за защита на потребителите (ЗЗП) и по-специално чл. 165, ал. 3, т. 2 от него: „КЗП осъществява контрол върху нелоялните търговски практики“. В изпълнение на горното чл. 193, т.т. 1 и 4 от ЗЗП определят, че „длъжностните лица на контролните органи (в случая – органи на КЗП – бел. www.Advocati.org) са длъжни да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол, [да] опазват служебната, производствената и търговската тайна, и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й“. Per argumentum е contrario (по аргумента на противното) може да се направи извод, че „служебната, производствената и търговска тайна“ може да се разгласява след приключване на проверката – щом бива разгласявана в рамките на нейното предназначение и в изпълнение задълженията на КЗП, а именно – защита на потребителите. Завършваме правно-теоретичното си отклонение с чл. 143 от ЗЗП, който изрично посочва, че „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя“. КЗП (по необясними причини?) отказва да огласи кои са некоректните банки – въпреки, че проверката е приключила и огласяването би послужило на потребителите да отстояват правата си, прокламирани в подробно цитираните по-горе текстове от закона.

Очевидно, няма правна пречка председателят Веселин Златев да посочи 24-те некоректни банки. С този акт КЗП би отговорила на обществените очаквания и би изпълнила със съдържание и смисъл институцията, която има съвсем ясни законни основания да стори това в интерес на потребителите. В тази връзка насочваме вниманието към статията ни със заглавие „Неравноправни клаузи при 95% от банките! Държавата ги крие!“ за трайната усложливост на КЗП (и не само) към банковия сектор.

В мотивите на КЗП за обжалване на цитираното по-горе съдебно решение на САС се открива огромна наглост към българското общество, явна подвластност към банковото лоби и никаква заинтересуваност за правата на потребителите. Ако отворим ЗДОИ и се поинтересуваме за правата си, ще разберем, че овластените лица в КЗП или са тотално некомпетентни да отстоява правата на потребителите или ... просто лъжат. Питаме се в тази връзка дали Комисията за защита на потребителите не е всъщност Комисия за защита от потребителите? Дами и господа служители на КЗП, ако в една индустрия 95% от търговците мамят потребителите, имаме ли основание да твърдим, че е налице „надделяващ обществен интерес“? А ако вземем впредвид, че през тази индустрия (банковата) се трансферират почти всичките пари на българските граждани, бизнеса и държавата, можем ли да се позовем на „надделяващия обществен интерес“?

Господин Валентин Златев, спокойно можеше да се откаже от обжалване на решението на САС и да посочи тези 95% от банките, които третират потребителите като неравнопоставени. Очевидно обаче интересите на КЗП са по-тясно свързани с банковите интереси, отколкото с тези на потребителите! Остава въпросът, има ли нужда българският потребител от една пробита от десетилетия институция, защитаваща корпоративни интереси? Очевидно КЗП и като цяло институциите в страната имат някакъв дълг към банковата система, за който гражданите не са уведомени, нито пък става ясно как е генериран този дълг към този толкова важен сектор от икономиката!

#ПиснаНи!Оставка!

Осъзнавайки, че срещу суверена е изправена огромната властова машина с действащи мафиотски* модели за реализация на престъпни цели, разполагаща с огромни възможности (пари; медии; политици; институции), единственият възможен ход е изобличаване на престъпните им деяния и обединяване на критична маса от ресурсни (в най-общ смисъл) граждани и организации. Каним всеки, който разбира в каква ситуация е поставен българският гражданин и бизнесът му, и разплага с конкретни данни и материали да се свърже с нас.

*Мафия: организирана престъпност, притежаваща своя собствена йерархия, ритуали, системи от поощрения и наказания, която оказва влияние на развитието и нормалното функциониране на държавата, обществото и живота на отделните граждани, като се облагодетелства чрез корупция, изнудване, директно насилие и други незаконни средства.

 • Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  • Любомир Христов е предложен за управител на БНБ. В разгара на кризата с КТБ, негови бяха думите „Проблемът днес не е КТБ, а БНБ"
 • Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  • Самият УС снема от себе си отговорността за реализираните продажби, като не изисква изрично квесторите да се отчитат за действията си или да искат съгласие за всяка конкретна сделка. Резултатът би бил драстично изкуствено обезценяване на активите на „КТБ“ АД и „КАБ“ ЕАД, и продажбата им на безценица – без дори да е открито производство по несъстоятелност.
 • КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  • Искров не иска надзорен комитет от експерти да провери банката
 • Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  • Писмото си Цветан Василев завъшва така: „Що се отнася до институциите, които съдействаха и бездействаха, за да се случи всичко това – с тях ще си говорим в съда."
 • БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  • Липсват документи, изтеглени са огромни суми в брой непосредствено преди затварянето на трезора. Не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си.
 • Уилям Блек за измамите в банковата система

  Уилям Блек за измамите в банковата система

  • ...Те (белите якички) следват и конкретна стратегия във финансите, защото тяхното оръжие там е счетоводството. Има рецепта за измама в счетоводния контрол и как тя да се случва. Ние открихме тази рецепта по доста странен начин ...
 • БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  • БНБ променя нормативен акт (Наредба №6 на БНБ), водещ до предоставяне на по-ниско бързо ликвидно обезпечение от страна на банки, нуждаещи се от ликвидност.
 • 3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  • Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства, съобщиха от Европейската комисия тази сутрин.
 • Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  • Днес на консултативния съвет при президента политиците се разбраха. В интернет видях следния коментар по случая
 • БНБ не издържа стрес теста

  БНБ не издържа стрес теста

  • Обществото, чрез избранниците си, трябва да изиска БНБ да застане на висотата на централна банка, отговаряща за стабилността на банковата система като незабавно публикува резултатите от последните стрес тестове, метододиката на извършването им и мерките, които е предписала на уязвими банки.

   Ако БНБ не направи това, ще трябва да се осланяме на думата на нейния управител, която днес, на 23 юни 2014 г., струва колкото капитала на Цветан Василев в КТБ.

Вход

Коментари

Facebook дискусия

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.