rss

Складова база

Начална тръжна цена
726 440.00лв.

Вид на търга: Открит търг с тайно наддаване

Дата на добавяне: 25.11.2013

Изтича след: Изтекъл

Област: Бургас

Населено място: Българово

Показвания: 1397

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 113271
Данни за продавача
Продавач Търговско дружество
Изпълнително дело №:
Провеждащ търга „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
Телефон 0887496215
Адрес „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас, 8104
Данни за имота
Област: Бургас
Населено място: Българово
Предлага се за: Продажба чрез търг
Тип имот Склад
Квадратура на имота: 4514 кв. м.
Адрес на имота гр. Българово, поземлен имот No000360, находящ се в землището на с ЕКАТТЕ 07332, общ. Бургас
Описание на имота

Общо описание на процедурата

На 11.12.2013 г., от 10.00 ч., „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще проведе търг за продажба на следните недвижими имоти:

10/12.419 дка. ид. части от поземлен имот No000360, находящ се в землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, общ.
Бургас, с площ от 12.419 дка., НТП: Др. склад. терен, при граници и съседи: имот No 000189, „Склад дръж. резерв“, държавна
собственост и имот No000029, „Полски път“, общинска собственост, ведно със застроените в него сгради, както следва:

• Масивна едноетажна сграда „Склад с друго предназначение“, с площ от 3 229 кв.м.;
• Метален навес без оградни стени „Склад с друго предназначение“, с площ от 759 кв.м.;
• Метален навес без оградни стени „Склад с друго предназначение“, с площ от 446 кв.м.;
• Масивна едноетажна сграда „Трансформаторен пост“, с площ от 10 кв.м.,
и изградените в тях съоръжения и трайни подобрения, ДМА, Задбалансови активи и Краткотрайни материални активи
Началната минимална тръжна цена на имотите е в размер на 726 440 лв. без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 73 000 лв.

Цената на тръжната документация е 100 лв. без ДДС. Краен срок на плащане за тръжната документация – 06.12.2013 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие – 09.12.2013 г., 16.00 ч.

Оглед на имотите се извършва при предварителна заявка. Лица за контакт и допълнителна информация:
Стефан Цинцарски тел. 05511 3985; 0887 496 215, e­mail: Tsintsarski.Stefan@neftochim.bg.
Петър Станчев тел. 05511 2317; 0888 580 166, e­mail: Stanchev.Petar.S@neftochim.bg.
Настоящото описание е за предварително запознаване!
Моля изтеглете и се запознайте с:
"УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, приложени по-долу!

Данни и срокове за процедурата
Крайна дата и час за подаване на документи 09.12.2013 16:00:00
Място за подаване на документи „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас, 8104, Производствена площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
Цена на тръжната документация 120.00лв.
Дата и час на провеждане на търга 11.12.2013 10:00:00
Място на провеждане на търга Централния офис на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас, 8104, Производствена площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
Вид на търга: Открит търг с тайно наддаване
Начална тръжна цена 726 440.00лв.
Стъпка за наддаване
Размер на депозита 73 000.00лв.
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа Оглед на имотите се извършва при предварителна заявка: Стефан Цинцарски тел. 05511 3985; 0887 496 215, e­mail: Tsintsarski.Stefan@neftochim.bg. Петър Станчев; тел. 05511 2317; 0888 580 166, e­mail: Stanchev.Petar.S@neftochim.bg.

Файлове за сваляне

Презентация (3262 KB)
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (62 KB)
Виж

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.